Committees

General Co-Chairs
 • Pinyi Ren (Xi'an Jiaotong University, China)
 • Chuan Huang (University of Electronic Science and Technology of China, China)
 
Technical Program Co-Chairs
 • Xiaohong Jiang (Future University Hakodate, Japan)
 • Li Sun (Xi'an Jiaotong University, China)

Technical Program Committee Members
 • Farshad Lahouti, University of Tehran, Iran
 • Haiyang Ding, Xidian University, China
 • Kyu-Sung Hwang, Kyungil University, Korea
 • Hao Chen, Samsung Electronics, USA
 • Bin Li, Northwestern Polytechnical University, China
 • Houbing Song, West Virginia University, USA
 • Hao Niu, The University of Tokyo, Japan
 • Li Sun, Xi'an Jiaotong University, China
 • Xiaohong Jiang, Future University Hakodate, Japan
 • Zhenzhen Gao, Xi'an Jiaotong University, China
 • Yeong-Luh Ueng, National Tsing Hua University, Taiwan
 • Xuanli Wu, Harbin Institute of Technology, China
 • Yongpeng Wu, Technical University of Munich, Germany
 • Nan Zhao, Dalian University of Technology, China
 • Wuxiong Zhang, Shanghai Research Center for Wireless Communications, China
 • Wei Xu, Southeast University, China
 • Ruonan Zhang, Northwestern Polytechnical University, China