Committees

General Chairs
 • Victor C.M. Leung, The University of British Columbia, Canada
 • Guanding Yu, Zhejiang University, China
 • Haijun Zhang, University of Science and Technology Beijing, China
Keynote Speakers
 • Prof. Geoffrey Ye Li, IEEE Fellow, Georgia Institute of Technology
 • Prof. Martin Haenggi, IEEE Fellow, University of Notre Dame
Technical Program Committee
 • Weisi Guo, University of Warwick, UK
 • Hong Ji, BUPT, China
 • Zhengguo Sheng, University of Sussex, UK
 • Xianfu Chen, VTT Technical Research Centre, Finland
 • Deli Qiao, East China Normal University, China
 • Ekram Hossain, University of Manitoba, Canada
 • Lin Cai, Illinois Institute of Technology, USA
 • Walid Saad, Virginia Tech, USA
 • Chao Xu, Xidian University, China
 • Peyman TalebiFard, The University of British Columbia, Canada
 • Ming Ding, NICTA, Australia
 • Derrick Wing Kwan Ng, University of New South Wales
 • Chunshen Zhu, The University of British Columbia, Canada
 • Xiaoli Chu, The University of Sheffield, UK
 • Chunxiao Jiang, Tsinghua University, China
 • Mehdi Bennis, University of Oulu, Finland
 • Zhiyong Chen, Shanghai Jiaotong University, China
 • David Lopez-Perez, Bell Labs, Ireland
 • Zhaoming Lu, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
 • Daxin Tian, Beihang University, China
 • Xiaofei Wang, Tianjin University, China
 • Shangjing Lin, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
 • Fang Fang, The University of British Columbia, Canada
 • Hong Xing, King's College London, UK
 • Xiaodong Xu, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
 • Lei Yang, University of New South Wales, Australia