Operations Committee

OPERATIONS CHAIR

Yong Liang Guan

LOCAL ARRANGEMENT CHAIR

Yuen Chau

FINANCE CO-CHAIR

Michael Ong

FINANCE CO-CHAIR

Mingtuo Zhou

PUBLICITY CO-CHAIR

Ranga Rao Venkatesha Prasad

PUBLICITY CO-CHAIR

Gang Yang

PUBLICITY CO-CHAIR

Shui Yu

TREASURER

Bruce Worthman

WEB CHAIR

Wee Peng Tay

SOCIAL MEDIA CHAIR

Biplab Sikdar

VOLUNTEER CHAIR

Chen Khong Tham

YP/WIE CHAIR

Alina Liru Lu

YP/WIE CO-CHAIR

David Wong Liang Tai